Innovatie in het goederenvervoer ?! De mogelijke rol van het ministerie van VenW bij innovatie in het goederenvervoer.

A. Levinga


Innovatie is een onderwerp dat terugkomt in allerlei discussies en documenten. Hierbij wordt innovatie vaak gezien als de oplossing voor alle mogelijke kwalen. Tegelijkertijd bestaat er echter veel onduidelijkheid over wat innovatie nu eigenlijk is, hoe het innovatieproces werkt, en welke bijdrage de overheid kan of zou moeten leveren aan innovatie. In dit artikel ga ik met name in op innovatie in het goederenvervoer. Op basis van theorieën over innovatie in het algemeen, geef ik enkele beschouwingen weer over onder andere de doelen van innovatie in het goederenvervoer en de rol van de overheid, c.q. het ministerie van Verkeer en Waterstaat (VenW) daarbij. Innovatie wordt in dit artikel opgevat als de daadwerkelijke toepassing van iets nieuws, ongeacht het feit of het een commerciële of niet-commerciële toepassing betreft. Innovatie beschouw ik niet als het doel zelf, maar als een middel (en dan ook nog als een van de mogelijke middelen) om de eigenlijke doelen van VenW te bereiken. De taken en doelen van VenW zijn anders dan die van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en ook de betekenis van innovatie is anders. Daarmee is ook de rol van VenW met betrekking tot innovatie anders dan die van het ministerie van EZ. Bovendien is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de doelen van het bedrijfsleven en die van VenW. De redenen voor innovatie zijn voor VenW namelijk wezenlijk anders dan voor het bedrijfsleven. Het oplossen van maatschappelijke problemen en het bereiken van de overheidsdoelen met betrekking tot verkeer en vervoer staan voor VenW voorop. Dit kan deels met bestaande middelen, maar soms kan een innovatie nodig zijn. Ook vanwege de manier waarop het wordt gemeten, zegt het begrip “innovatiekracht” dus niet zo veel voor VenW. Het is dan ook de vraag of VenW innovatie(-beleid) per se nodig heeft om zijn doelen te bereiken en of VenW bedrijven moet steunen bij hun pogingen tot innovatie. De bijdrage van VenW aan innovatie in het goederenvervoer moet er volgens mij vooral op gericht zijn meer mogelijke oplossingsrichtingen aan te dragen of in beeld te krijgen en daarmee het probleemoplossend vermogen ten aanzien van verkeer en vervoer te vergroten.


« Terug