Knelpunten en behoeften bij achterlandverbindingen Vlaamse havens.

M. Misschaert, B. Vannieuwenhuyse


Binnen Europa komt Vlaanderen naar voor als een uitstekende uitvalsbasis voor distributie en logistiek. Naast de centrale ligging en de groeiende opportuniteiten van uitgestelde productie, is het aanbieden van multimodale oplossingen een belangrijk onderdeel van de unique value proposition van Vlaanderen. Een goede ontsluiting naar het achterland van de maritieme gateways (Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge) is hierbij van cruciaal belang. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het verankeren van de logistieke activiteit in Vlaanderen zodat toegevoegde waardeactiviteiten behouden blijven en de achterlandverbindingen niet verworden tot transitlijnen naar het buitenland. In die zin heeft het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) een onderzoekstraject opgestart rond het thema ‘Optimaliseren van hinterlandverbindingen Vlaamse zeehavens’. De hoofddoelstelling is het voorstellen van verbeteringen, vooral op organisatorisch vlak, voor het optimaal benutten van de capaciteiten in het bestaande achterlandnetwerk van de vier Vlaamse havens. Het kwalitatief in kaart brengen van enerzijds de knelpunten met betrekking tot hinterlandverbindingen en anderzijds de behoeften van de vervoeraanvrager vormt de eerste stap in het studietraject. Uit de analyse van de knelpunten en behoeften werden een tiental thema’s gedefinieerd, namelijk: congestie, afhandeling containers aan zeehaventerminals, 24-uren economie, zee- en inland terminal netwerk, lege vervoerstromen, informatie-uitwisseling, rol van de overheid, rol van de haven, afstemming in de keten, multimodaliteit en vervoerwijzekeuze, en beveiliging. De mate waarin het achterlandnetwerk met succes uitgebouwd wordt, niet enkel infrastructureel maar ook op organisatorisch vlak, bepaalt uiteindelijk de toekomstige concurrentiepositie binnen het Europese en internationale landschap. Het VIL wil hierin een ondersteunende rol vervullen door concrete conclusies te formuleren en verbetertrajecten te suggereren, vooral naar marktspelers toe, met als doel de hinterlandverbindingen te verbeteren.


« Terug