De economische betekenis van het goederenwegvervoer.

B. Kuipers, J. Francke, J. Zoller


In dit artikel doen wij verslag van de resultaten van een onderzoek dat TNO in 2005 heeft afgerond in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar de wisselwerking en verwevenheid tussen de sector goederenwegvervoer en de Nederlandse economie. Ten eerste is de omvang van de sector goederenwegvervoer vastgesteld, gecorrigeerd naar ontwikkelingen als het ‘eigen vervoer’. Ten tweede is de verwevenheid van de sector goederenwegvervoer met de Nederlandse economie als geheel vestgesteld op basis van een input-outputanalyse. Ten derde is de strategische betekenis van de sector bepaald en tenslotte is een eenvoudig denkmodel ontwikkeld waarmee de relatie tussen het goederenwegvervoer en het functioneren van de economie is gekwantificeerd en waarmee enkele ‘what if-analyses’ zijn uitgevoerd naar belangrijke beleidsissues. Daarbij ging het om issues als de invoering van prijsbeleid – heffingen op het vrachtverkeer in Duitsland, in Duitsland en Nederland en zowel voor personen- als goederenvervoer in de EU –, de invoering van beleid gericht om in te spelen op de toenemende concurrentie in het wegvervoer en de vermindering van het marktaandeel van Nederlandse vervoerders of een verdere toename van de verkeersvertragingen voor het wegvervoer in Nederland.


« Terug