“Werk in uitvoering” - Op zoek naar mogelijke verbeteringen in de asfaltlogistiek.

M. Jordans, K. Verweij, P. Eijkelenbergh


Jaarlijks wordt in Nederland circa 8 miljoen ton asfalt verwerkt, zowel voor het onderhoud van bestaande als de bouw van nieuwe wegen. De aan- en afvoer van dit asfalt gebeurt vrijwel geheel over de weg, en jaarlijks worden hier ruim 300.000 vrachtwagens voor ingezet. Daarnaast moet bij onderhoudswerkzaamheden het gefreesde asfalt worden afgevoerd, dit gebeurt vanwege temperatuurverschillen vaak met aparte vrachtwagens. Het huidige logistieke proces rondom asfalteringswerkzaamheden is lang niet altijd even efficiënt, mede omdat door bijvoorbeeld snel veranderende weersomstandigheden niet volgens plan gewerkt kan worden. In het TRANSUMO-project Nationale Netwerken zijn de mogelijkheden voor verbeteringen in het logistieke proces rondom asfaltering in Nederland onderzocht, en is berekend wat de mogelijkheden zijn voor een efficiëntere uitvoering van de logistiek rondom asfalteringsactiviteiten.


« Terug