Naar een algemene theorie van het logistiek management; een verkenning op globale logistieke vraagstukken voorbij 7 miljard aardbewoners

K. Nuijten, H. B. Roos


Er zijn buitengewoon weinig pogingen ondernomen om te geraken tot een beschouwing van de logistieke uitdagingen op wereldniveau voor de komende jaren. Weliswaar zijn er op allerlei deelterreinen studies verricht doch tot een alomvattende analyse van de verzorging van de wereldbevolking bekeken door een logistieke bril op langere termijn is het nauwelijks gekomen. Allerlei ‘doem’-scenario’s zijn bekend die op de een of andere wijze Malthusiaans van aard genoemd kunnen worden. Grote tekorten zullen de mensheid teisteren en wellicht ten gronde richten. Nu de grens van 7 miljard wereldburgers is gepasseerd klinkt als vanzelf de roep om logistieke ondersteuning op langere termijn (UNFPA, 2011). In het volgende zal worden getracht een analysemethode duidelijk te maken op grond waarvan de toekomst van de verzorging der mensheid kan worden beoordeeld bezien vanuit een logistiek oogpunt. Uiteindelijk is het logistiek management gericht op het verzorgen van de mensheid met de voor de instandhouding en verbetering van het welvaartsniveau vereiste goederen en diensten waarbij kosten en moeite op lange termijn moeten opwegen tegen resultaat (‘subsistence logistics’ Hutchinson (1986) en Shinohara (2006)). Deze benadering is niet ongewoon in andere wetenschappen zoals antropologie, de demografie en de geografie (Moseley, 1972). Een logistieke kijk op dit niveau ontbreekt tot nu toe.


« Terug