Dynamisch verkeersmanagement: is het bedrijfsleven er klaar voor?

F. Faber, B. Lammers, W. Ploos van Amstel, R. Huibers, R. Bieling


Eén van de kansen voor duurzame logistiek is het verbinden van de wereld van dynamische verkeersinformatie en dynamisch verkeersmanagement (DVM) met de logistieke wereld in het algemeen, transportplanning en –navigatie in het bijzonder. Een goede samenwerking en een verbeterde uitwisseling van informatie tussen wegbeheerder enerzijds en verladers en logistieke dienstverleners anderzijds door afstemming van werkwijze en procedures, levert oordelen op voor beiden en draagt bij aan een verduurzaming van de logistieke keten. Daarnaast kan met een betere informatievoorziening en DVM de verkeersstroom over het wegennet in de toekomst beter worden afgewikkeld.


« Terug